Ambulant

Wat en voor wie?
De ambulante teams van Compass behandelen jongeren en volwassenen met een psychiatrisch probleem of gedragsproblemen in en vanuit de eigen woonsituatie. De problemen hebben betrekking op het omgaan met de psychiatrische stoornis, welke kan resulteren in problemen met ouders, op school, opleiding of werk, met huisvesting, relaties, of financiën (zoals schuldsanering).
De behandeling is erop gericht het zelfstandig leven van de cliënt zo snel mogelijk weer op orde te krijgen, waarbij geleerd wordt om te gaan met de beperkingen die er zijn, zodat er binnen een afzienbare tijd geen zorg meer nodig is.

Het ambulante team bestaat uit een breed scala aan hulpverleners: psychiater, verpleegkundig specialist, gz-psycholoog, jongerenbegeleiders, gezinsbegeleiders, arbeidstoeleider/dagbehandelaar en maatschappelijk werk. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale politie en de woningbouwvereniging.
Het team kan door deze brede samenstelling de problematiek snel en doeltreffend aanpakken volgens de FACT-methodiek.

De ambulante cliënt kan gebruik maken van een breed aanbod aan behandelmodules, zoals onder andere psycho-educatie, emotieregulatie, trauma-behandeling, vaktherapie en cognitieve gedragstherapie en mindfulness. 

Ook groepsbehandelingen behoren tot ons aanbod voor ambulante cliënten. Deze zijn vooral gericht op activering, het leren samenwerken en het aanbrengen van een vaste structuur in het leven. Bij de groepsbehandeling kan gedacht worden aan sociale vaardigheidstraining, therapie met paarden, sport, ERT-training, ACT, Schematherapie, risico-groep en arbeidsactivering. Het aanbod verandert snel en is zo mogelijk aangepast op de behoeften van cliënten. 

Gezinsbegeleiding
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een methodiek die Compass toepast bij cliënten en gezinnen met meervoudige en complexe problemen op verschillende levensgebieden. Het behandelaanbod sluit aan bij het gewone leven en richt zich, naast de vermindering van psychische klachten, op wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, sociale en intieme relaties en het familieleven. Dat houdt in dat de cliënt een persoonlijk behandelaar krijgt toegewezen en indien nodig ook een gezinsbegeleider die zich richt op het sociale systeem (ouders/opvoeders, directe leefomgeving) van de cliënt.
Vorige pagina