Privacyverklaring AVG

1. Contactgegevens Compass GGZ en Functionaris Gegevensbescherming
De instelling Compass GGZ, gevestigd te Berlicum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53360613, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe er binnen de organisatie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Contactgegevens:
Compass B.V. 
Heikantsehoeve 67
5258 TS Berlicum
 
Functionaris Gegevensbescherming (FG): privacy@compassggz.nl
 
2. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Compass GGZ persoonsgegevens verwerkt:
 1. personen die een contactformulier invullen op de website www.compassggz.nl en www.compasskids.nl (potentiële cliënten);
 2. personen die zich aanmelden bij Compass GGZ en Compass Kids;
 3. cliënten in behandeling bij Compass GGZ en Compass Kids;
 4. medewerkers van Compass GGZ en Compass Kids;
 5. deelnemers aan studiedagen van Compass GGZ en Compass Kids;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met Compass GGZ of Compass Kids contact opnemen of van wie Compass GGZ persoonsgegevens verwerkt.
3. Verzamelen van persoonsgegevens
Compass GGZ verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
 1. een betrokkene verstrekt de gegevens zelf digitaal (via e-mail of webformulieren op de website), zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. een betrokkene verstrekt de gegevens telefonisch, omdat diegene zich wil aanmelden of om in te schatten of om in te kunnen schatten of diegene bij Compass op zijn plek is;
 3. persoonsgegevens worden met toestemming van de betrokkene opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
4. Soorten persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening kan Compass GGZ de volgende persoonsgegevens verwerken:
 1. NAW-gegevens
 2. contactgegevens;
 3. BSN-nummer
 4. medische gegevens;
 5. betalingsgegevens;
 6. gegevens van sollicitanten;
 7. gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar (deze gegevens worden niet verwerkt zonder voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s)).
5. Doeleinden voor verwerking
Compass GGZ verwerkt persoonsgegevens met een of meer van de volgende doeleinden:
 1. contact op kunnen nemen met personen die overwegen zich aan te melden bij Compass GGZ;
 2. het kunnen inschatten van de rechtmatigheid van het aangaan van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 3. het kunnen starten van onderzoek of een behandeling en het vinden van een geschikte behandelaar;
 4. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 5. het onderhouden van contact, voor bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
6. Grondslagen
Compass GGZ heeft voor het verwerken van persoonsgegevens altijd één van de volgende wettelijke grondslagen:
 • Toestemming voor gegevensuitwisseling. Belangrijk hierbij is dat deze toestemming altijd kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking:
  Voorbeeld: iemand laat zijn contactgegevens achter, zodat een medewerker van Compass GGZ contact met diegene kan opnemen.
 • Wettelijke verplichting:
  Voorbeeld met betrekking tot cliënten: het BSN-nummer moet opgevraagd worden voor een verzekeringscheck.
  Voorbeeld met betrekking tot personeel: voor het verwerken van personeelsadministratie (betaling van salaris) is er een kopie van het paspoort nodig.
 • Nodig voor het uitvoeren van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst:
  Voorbeeld met betrekking tot cliënten: opvragen van psychiatrisch verleden.
  Voorbeeld met betrekking tot personeel: vragen van persoonsgegevens van het personeel, het vragen van een VOG en diploma’s.
 • Gerechtvaardigd belang:
  Voorbeeld met betrekking tot cliënten: dossiers worden bijgehouden in het cliëntregistratiesysteem.
  Voorbeeld met betrekking tot personeel: gegevens van personeel worden verwerkt voor het uitvoeren van personeelsadministratie.
7. Verwerkers
Compass GGZ werkt met een aantal dienstverleners die uitsluitend volgens instructies van Compass GGZ gegevens verwerken. In deze relatie is Compass GGZ de verwerkingsverantwoordelijke en de dienstverleners zijn de verwerkers. Compass GGZ sluit met de verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG.
 
8. Verstrekking aan derden
Compass GGZ deelt in principe geen persoonsgegevens met derden, tenzij:
 • die derden verwerkers zijn en een taak uitvoeren in opdracht van Compass GGZ; of
 • het delen van de gegevens wettelijk verplicht is of noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die de betrokkene met Compass GGZ heeft gesloten; of
 • de betrokkene uitdrukkelijk en met een voorafgaand welbepaald doel toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van gegevens.
Compass GGZ deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 
Binnen de gehele Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. In beginsel deelt Compass GGZ geen persoonsgegevens met landen buiten de EER. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit zeer zorgvuldig en worden betrokkenen hierover ingelicht.
 
9. Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens
Compass GGZ hecht eraan geen onnodige persoonsgegevens te verzamelen (dataminimalisatie). De gegevens die wel worden gevraagd zijn noodzakelijk om het werk zowel primair als ondersteunend te kunnen voortzetten.
Wanneer een cliënt de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan dat als gevolg hebben dat de behandelovereenkomst niet gesloten kan worden, de behandeling bemoeilijk wordt en/of de zorg niet kan worden gefinancierd.
Wanneer medewerkers de gevraagde gegevens niet verstrekken, kunnen zij niet rechtmatig in dienst worden genomen en kunnen hun salarissen niet worden uitbetaald.

10. Duur van de opslag, bewaartermijn
Compass GGZ bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. In de AVG zijn geen bewaartermijnen vastgelegd, maar Compass GGZ volgt de bewaartermijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens). In beginsel worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:
 • medische gegevens: 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers (anders dan hierboven genoemd): 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure, daarna eventueel nog zes maanden.
11. Beveiliging
Compass GGZ heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig aangepast. Ook zijn de medewerkers van Compass GGZ uitgebreid geïnstrueerd over de AVG.
 
12. Rechten
Degene van wie Compass GGZ gegevens verwerkt, heeft een aantal rechten.  Wanneer een betrokkene zich op een van deze rechten wil beroepen, kan hij contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (privacy@compassggz.nl). Om misbruik te voorkomen, vragen wij u daarna te identificeren.
 
Recht op intrekking toestemming
De betrokkene kan een eerder verleende toestemming altijd weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering
De betrokkene heeft het recht om Compass GGZ te vragen welke persoonsgegevens van hem worden verwerkt, deze gegevens te corrigeren en (deels) te laten verwijderen (‘recht op vergetelheid’).
 
Compass GGZ zal het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. De betrokkene ontvangt binnen vier weken na het verzoek een schriftelijke reactie. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, indien het aantal verzoeken en/of de complexiteit en de omvang daarvan dat vereist. Als dit het geval is, laat Compass GGZ zit binnen vier weken aan de betrokkene weten.
 

13. Statistieken / GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

14. Gebruik van cookies
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

15. Verwijzing naar Autoriteit Persoonsgegevens voor het indienen van een klacht
Voor klachten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Compass GGZ (privacy@compassggz.nl).
 
Als de betrokkene het niet eens is met de manier waarop de klacht wordt afgehandeld of als diegene de klacht liever niet bij Compass GGZ indient, dan kan deze ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.
 
Vorige pagina